Redni broj Vrsta akta Naziv izvornog akta i godina objave u SN Izmjene Preuzmi
2 Budžet Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2021 godinu - 2021 / Preuzmi
3 Odluka Odluka o dodjeli prostorija za rad klubova vijećnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
4 Odluka Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2021 godinu - 2021 / Preuzmi
5 Odluka Odluka o registru imenovanih lica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
6 Odluka Odluka o umanjenju plaćanja zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima općina Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
7 Odluka Odluka o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu - 2021 / Preuzmi
8 Odluka Odluka o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
9 Odluka Odluka o vidovima socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
10 Odluka Odluka o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta-rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu - 2021 / Preuzmi
11 Poslovnik Poslovnik Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst - 2021 / Preuzmi
12 Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dodjeli sredstava za start up biznis - 2021 / Preuzmi
13 Rješenje Rješenja o izboru i imenovanju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
14 Rješenje Rješenje o izboru i imenovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
15 Zaključak Zaključak o načinu održavanja sjednica Općinskog vijeća elektronskim putem - 2021 / Preuzmi
16 Odluka Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo (Prečišćeni tekst) - 2020 / Preuzmi
17 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada nosilaca funkcija, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo - 1 2020 / Preuzmi
18 Odluka Odluka o zakupu stanova Općine Stari Grad Sarajevo mladim bračnim parovima starosti do 30 godina - 2020 / Preuzmi
19 Pravilnik Pravilnik o stipendiranju učenika-šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata-obrta-zanimanja - 2020 / Preuzmi
20 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu Udruženja Prva brigada policije - 2019 / Preuzmi
21 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2019. godinu - 2019 / Preuzmi
22 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2019 / Preuzmi
23 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo / Preuzmi
24 Odluka Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada nosilaca funkcija, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo - 2019 / Preuzmi
25 Odluka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji poslovnih prostora - 2019 / Preuzmi
26 Odluka Odluka o uslovnima držanja, registracije pasa i mačaka i postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2019 / Preuzmi
27 Odluka Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada nosilaca funkcija, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo - 2019 / Preuzmi
28 Odluka Odluka o visini komunalnih taksi - 2019 / Preuzmi
29 Pravilnik Pravilnik o stipendiranju nadarenih sportista učenika osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja Općine Stari Grad Sarajevo - 2019 / Preuzmi
30 Pravilnik Pravilnik o stipendiranju nadarenih učenika i studenata - 2019 / Preuzmi
31 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2018 godinu - 2018 / Preuzmi
32 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Kodeksa etičkih principa za izabrane zvaničnike u Općini Stari Grad Sarajevo - 2018 / Preuzmi
33 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2018 / Preuzmi
34 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Općine Stari Grad Sarajevo - 2018 / Preuzmi
35 Odluka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim pravima Općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2018 / Preuzmi
36 Odluka Odluka o izmjeni odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira - 2018 / Preuzmi
37 Odluka Odluka o prihvatanju zaduženja po sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za projekt Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo 2018 / Preuzmi
38 Odluka Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta Rezidencijalno naselje Hladivode 1 - 2018 / Preuzmi
39 Odluka Odluka o pristupu izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Sedrenik - lokalitet Mihrivode 3 - 2018 / Preuzmi
40 Odluka Odluka o provođenju, izmjenama i dopunama Regulacionog plana Sedrenik - lokalitet Mihrivode 3 / Preuzmi
41 Odluka Odluka o stavljanju van snage Odluke o Korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora - 2018 / Preuzmi
42 Odluka Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Sedrenik - lokalitet Mihrivode 3 - 2018 / Preuzmi
43 Odluka Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta Hladivode 2018 / Preuzmi
44 Odluka Odluka o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2018 godinu - 2018 / Preuzmi
45 Odluka Odluka o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta - rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2018 godinu - 2018 / Preuzmi
46 Odluka Odluke_2018 / Preuzmi
47 Kodeks Kodeks etičkih principa za izabrane zvaničnike u Općini Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
48 Odluka Odluka o davanju saglasnosti na odluku Općinskog načelnika o opredijeljenosti za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva - 2017 / Preuzmi
49 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2017 godinu - 2017 / Preuzmi
50 Odluka Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo (Prečišćeni tekst) - 2017 / Preuzmi
51 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
52 Odluka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira - 2017 / Preuzmi
53 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o vijećničkoj legitimaciji - 2017 / Preuzmi
54 Odluka Odluka o nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
55 Odluka Odluka o određivanju drugostepenog organa u postupku pravne zaštite u smislu Zakona o javno-privatnom partnerstvu - 2017 / Preuzmi
56 Odluka Odluka o osnivanju Zdravstvenog savjeta Općine Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
57 Odluka Odluka o pravobranilaštvu Općine Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
58 Odluka Odluka o radnom vremenu u službama Općine Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
59 Odluka Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada nosilaca funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo 2017 / Preuzmi
60 Odluka Odluka o utvrđivanju prioritetnih projekata u mjesnim zajednicama na području Općine Stari Grad Sarajevo za period 2017 - 2020 godina - 2017 / Preuzmi
61 Odluka Odluka o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2017 godinu - 2017 / Preuzmi
62 Odluka Odluka o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta - rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2017 godinu - 2017 / Preuzmi
63 Poslovnik Poslovnik Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo (Prečišćeni tekst) - 2017 / Preuzmi
64 Pravilnik Pravilnik o dodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za oboljele od Celijakije - 2017 / Preuzmi
65 Pravilnik Pravilnik o dodjeli sredstava iz Fonda za mobilnost mladih Općine Stari Grad Sarajevo - 2017 / Preuzmi
66 Pravilnik Pravilnik o dodjeli sredstava za start up biznis - 2017 / Preuzmi
67 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo - 2016 / Preuzmi
68 Odluka Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korišćenju javnih površina - 2016 / Preuzmi
69 Odluka Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2016 / Preuzmi
70 Odluka Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim i zaplijenjenim pokretnim stvarima i drugim predmetima sa javnih površina - 2016 / Preuzmi
71 Odluka Odluka o uređenju saobraćaja unutar pješačke zone na užem području Općine Stari Grad Sarajevo - 2016 / Preuzmi
72 Odluka Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo - 2016 / Preuzmi
73 Pravilnik Pravilnik o visini i načinu isplate jednokratne novčane pomoći porodiljama - 2016 / Preuzmi
74 Odluka Odluka o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
75 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
76 Odluka Odluka o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
77 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
78 Odluka Odluka o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje rada boračkih udruženja - 2015 / Preuzmi
79 Odluka Odluka o objavljivanju obavještenja u oblasti javnih nabavki u Općini Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
80 Odluka Odluka o osnivanju i upravljanju stambenog fonda po principu socijalnog stanovanja u Općini Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
81 Odluka Odluka o prodaji poslovnih prostora - 2015 / Preuzmi
82 Odluka Odluka o zakupu stanova Općine Stari Grad Sarajevo - 2015 / Preuzmi
83 Odluka Odlukao privremenom korišćenju javnih površina (Prečišćeni tekst) - 2015 / Preuzmi
84 Pravilnik Pravilnik o načinu raspolaganja i korištenju sedam stambenih jedinica u objektu socijalnog stanovanja na lokalitetu Čadordžina - 2015 / Preuzmi
85 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu Udruženja Maloljetni borci Armije R BiH 2014 / Preuzmi
86 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu - 2014 / Preuzmi
87 Odluka Odluka o korištenju i uslovima iznajmljivanja velike sale Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Objekat C - 2014 - Provjeriti da li je još na snazi / Preuzmi
88 Odluka Odluka o objavljivanju javnih nabavki na internet stranici Općine Stari Grad Sarajevo - 2014 / Preuzmi
89 Odluka Odluka o upotrebi znakovnog jezika u Starom Gradu 2014 / Preuzmi
90 Odluka Odluka o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava učešća građana u dodjeli pčelarske opreme na području Općine Stari Grad (Košnice i pčelarska društva) - 2014 - Načelnik / Preuzmi
91 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu Udruženja Maloljetni borci Armije R BiH 2014 / Preuzmi
92 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2014. godinu - 2014 / Preuzmi
93 Odluka Odluka o korištenju i uslovima iznajmljivanja velike sale Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Objekat C - 2014 - Provjeriti da li je još na snazi / Preuzmi
94 Odluka Odluka o objavljivanju javnih nabavki na internet stranici Općine Stari Grad Sarajevo - 2014 / Preuzmi
95 Odluka Odluka o upotrebi znakovnog jezika u Starom Gradu 2014 / Preuzmi
96 Odluka Odluka o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava učešća građana u dodjeli pčelarske opreme na području Općine Stari Grad (Košnice i pčelarska društva) - 2014 - Načelnik / Preuzmi
97 Odluka Odluka o zastavi i grbu Općine Stari Grad Sarajevo 2014 / Preuzmi
98 Pravilnik Pravilnik o načinu korištenja IS E-vijeće u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo / Preuzmi
99 Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju kriterija za formiranje liste korisnika sredstava za poboljšanje stambenih potreba određenih kategorija stanovništva - 2014 / Preuzmi
100 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi naziva Općine Stari Grad Saraejvo u nazivu Udruženja boraca Organizatora i pokretača otpora Stari Grad - 2013 / Preuzmi
101 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo 2013 - 2013 / Preuzmi
102 Odluka Odluka o formiranju Kancelarije za mlade Općine Stari Grad Sarajevo - 2013 / Preuzmi
103 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim pravima Općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo 2013 / Preuzmi
104 Odluka Odluka o načinu odabira projekata nevladinih-neprofitnih organizacija po LOD metodologiji 2013 / Preuzmi
105 Odluka Odluka o privremenom korišćenju javnih površina - 2013.pdf / Preuzmi
106 Odluka Odluka o vijećničkoj legitimaciji 2013 / Preuzmi
107 Odluka Odluka o visini komunalnih taksa - 2013 / Preuzmi
108 Pravilnik Pravilnik o investiranju sredstava Općine Stari Grad Sarajevo - 2013 / Preuzmi
109 Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiranju djece šehida - poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca - 2013 / Preuzmi
110 Statut Statut Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst - 2013 / Preuzmi
111 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu VIjeća mladih - 2012 / Preuzmi
112 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu - 2012 / Preuzmi
113 Odluka Odluka o jedinstvenom matičnom području - 2012 / Preuzmi
114 Odluka Odluka o učešću u finansiranju rada klubova vijećnika političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo - 2012 / Preuzmi
115 Odluka Odluka o uspostavi registra budžetskih korisnika Općine Stari Grad Sarajevo - 2012 / Preuzmi
116 Odluka Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Sarajevska pivara - 2012 / Preuzmi
117 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu udruženja 15-115 brigada - 2011 / Preuzmi
118 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu udruženja 115 brigada - 2011 / Preuzmi
119 Odluka Odluka o davanju odobrenja o upotrebi imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu udruženja Taxi vozača - 2011 / Preuzmi
120 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2011 godinu - 2011 / Preuzmi
121 Odluka Odluka o postavljanju firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2011 / Preuzmi
122 Odluka Odluka o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo (Prečišćeni tekst) - 2011 / Preuzmi
123 Pravilnik Pravilnik o dodjeli stipendija (Prečišćeni tekst) - 2011 / Preuzmi
124 Pravilnik Pravilnik o stipendiranju djece šehida - poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca - 2011 / Preuzmi
125 Odluka Odluka o dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija - 2010 / Preuzmi
126 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja prostorija mjesnih zajednica - 2010 / Preuzmi
127 Odluka Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za rad predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica - 2010 / Preuzmi
128 Odluka Odluka o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbjeđenih u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje boračkih udruženja - 2010 / Preuzmi
129 Odluka Odluka o naknadama i drugim pravima općinskih vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - 2010 / Preuzmi
130 Odluka Odluka o priznanjima Općine Stari Grad Sarajevo - 2010 / Preuzmi
131 Odluka Odluka o sječi i potkresivanju stabala - 2010 / Preuzmi
132 Pravilnik Pravilnik o utvrđivanju kriterija za formiranje liste korisnika sredstava za rješavanje stambenih potreba određenih kategorija stanovništva - 2010 / Preuzmi
133 Sporazum Sporazum o saradnji Općine Stari Grad Sarajevo i Općine Kruja - 2010 / Preuzmi
134 Sporazum Sporazum o saradnji Općine Stari Grad Sarajevo i Općine Peć - 2010 / Preuzmi
135 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu - 2009 / Preuzmi
136 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za rad predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica - 2009 / Preuzmi
137 Odluka Odluka o uslovima i načinu korištenja prostorija mjesnih zajednica - 2009 / Preuzmi
138 Odluka Odluka o visini poreza na imovinu - 2009 / Preuzmi
139 Pravilnik Pravilnik o dodjeli stipendija - 2009 / Preuzmi
140 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2008. godinu - 2008 / Preuzmi
141 Odluka Odluke o dodjeli zahvalnica Lejli Džindo-Hadžiomerović, Erminu Dahiću, Andrei Čavar, Ivici Matusko - 2008 / Preuzmi
142 Rješenje Rješenje o odobravanju upotrebe imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu Narodna kuhinja Stari Grad Sarajevo - 2008 / Preuzmi
143 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2007. godinu - 2007 / Preuzmi
144 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2007 / Preuzmi
145 Odluka Odluka o osnivanju drugostepene stručne komisije - 2007 / Preuzmi
146 Odluka Odluka o prekršajima protiv javnog reda i mira - 2007 / Preuzmi
147 Odluka Odluka o utvrđivanju nadležnog organa za proglašavanje stanja prirodne i druge nesreće na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2007 / Preuzmi
148 Odluka Odluka o utvrđivanju značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda agresije 1992-1995 godine - 2007 / Preuzmi
149 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći demobilisanim borcima koja se finansira iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo - 2006 / Preuzmi
150 Odluka Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za rad predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica - 2006 / Preuzmi
151 Odluka Odluka o kriterijima za subvencioniranje nabavke sredstava za zaštitu i spašavanje od požara za građane u stambenim... - 2006 / Preuzmi
152 Odluka Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima - 2006 / Preuzmi
153 Odluka Rješenje o odobravanju upotrebe imena Općine Stari Grad Sarajevo u nazivu UB Prva brdska brigada Stari Grad Sarajevo - 2006 / Preuzmi
154 Odluka Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći ratnim vojnim invalidima IX i X grupe - 2005 / Preuzmi
155 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2005. godinu - 2005 / Preuzmi
156 Odluka Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći demobilisanim borcima koja se finansira iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo - 2005 / Preuzmi
157 Odluka Odluka o načinu izvršenja hitnih intervencija na zgradama - 2005 / Preuzmi
158 Odluka Odluka o upotrebi grba i imena Općine Stari Grad Sarajevo - 2005 / Preuzmi
159 Odluka Odluka o visini naknade za rad predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica - 2005 / Preuzmi
160 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2004. godinu - 2004 / Preuzmi
161 Odluka Odluka o izmjenama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći demobilisanim borcima koja se finansira iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo - 2004 / Preuzmi
162 Odluka Odluka o plaćanju troškova liječenja na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2004 / Preuzmi
163 Odluka Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2003 / Preuzmi
164 Odluka Odluka o ratifikaciji protokola o saradnji na realizaciji projekta Sarajevo ekonomski region - 2003 / Preuzmi
165 Odluka Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći demobilisanim borcima koja se finansira iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo - 2002 / Preuzmi
166 Pravilnik Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima ugostiteljskih objekata za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2002 / Preuzmi
167 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za sticanje prava prvenstva drugih investitora putem konkursa za nadziđivanje zgrada... - 2001 / Preuzmi
168 Odluka Odluka o kriterijima i mjerilima za sticanje prava prvenstva drugih investitora putem konkursa za nadziđivanje zgrada... - 2001 / Preuzmi
169 Odluka Odluka o načinu ostvarivanja javnog interesa Općine Stari Grad Sarajevo u oblasti sporta - 2001 / Preuzmi
170 Odluka Odluka o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina - 2001 / Preuzmi
171 Odluka Odluka o obavljanju tehničkog pregleda unutrašnjih gasnih instalacija - 2001 / Preuzmi
172 Odluka Odluka o pripajanju JP Veterinarska stanica Stari Grad JP Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo - 2001 / Preuzmi
173 Odluka Odluka o pristupanju Općine Stari Grad Sarajevo projektu Jedinstveni informacioni sistem Grada Sarajeva - 2001 / Preuzmi
174 Odluka Odluka o učešću posjednika i vlasnika nekretnina u finansiranju izrade katastra nekretnina područja Općine Stari Grad Sarajevo - 2001 / Preuzmi
175 Odluka Odluka o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta - 2001 / Preuzmi
176 Odluka Odluka o ustanovljavanju jedinstvenog lovišta na području Općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad - 2001 / Preuzmi
177 Odluka Odluka o usvajanju programa izrade katastra nekretnina na području Općine Stari Grad Sarajevo - 2001 / Preuzmi
178 Odluka Odluka o utvrđivanju Dana Općine Stari Grad Sarajevo - 2001 / Preuzmi
179 Odluka Odluka o izdvajanju sredstava Općine za urgentnu zaštitu objekata od posebnog kulturno-historijskog značaja - 2000 / Preuzmi
180 Odluka Odluka o režimu arheoloških istraživanja i zaštite lokaliteta Isa-begove tekije - 2000 / Preuzmi
181 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za doprinos odbrambenim funkcijama Općine tokom agresije 1992.-1996. godine - 1999 / Preuzmi
182 Odluka Odluka o izgradnji stanova - 1999 / Preuzmi
183 Odluka Odluka o općinskom fondu za stipendiranje učenika - 1999 / Preuzmi
184 Odluka Odluka o pečatima - 1999 / Preuzmi
185 Odluka Odluka o prenosu osnivačkih prava za Radio Stari Grad - 1999 / Preuzmi
186 Odluka Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima - 1999 / Preuzmi
187 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima zadržavanja bespravno izgrađenih objekata na području Općine Stari Grad Sarajevo - 1998 / Preuzmi
188 Odluka Odluka o nadziđivanju i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove - 1998 / Preuzmi
189 Odluka Odluka o osnivanju mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad Sarajevo - 1998 / Preuzmi
190 Odluka Odluka o područjima i uslovima držanja stoke, kunića, i pernate živine - 1998 / Preuzmi
191 Odluka Odluka o utvrđivanju prava korištenja zemljišta u korist graditelja u skladu sa uvjetima legalizacije bespravno podignutih objekata na društvenom zemljištu - 1998 / Preuzmi
192 Odluka Odluka o davanju na korištenje stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo - 1997 / Preuzmi
193 Odluka Odluka o prokopavanju saobraćajnica čiji je upravitelj Općina Stari Grad Sarajevo - 2021 / Preuzmi
194 Pravilnik Pravilnik o stipendiranju djece boračke populacije - 2021 / Preuzmi
195 Pravilnik Pravilnik o izradi propisa i drugih akata Općine Stari Grad - 2021 / Preuzmi
196 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2021. godinu / Preuzmi
197 Odluka Odluka o pečatima Općine Stari Grad / Preuzmi
198 Odluka Odluka o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo / Preuzmi
199 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo Da Preuzmi
200 Odluka Odluka o osnivanju i djelokrugu službi za upravu Općine Stari Grad Sarajevo / Preuzmi
201 Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiranju učenika/šegrta iz oblasti deficitranih starih tradicionalnih zanata-obrta/zanimanje Da Preuzmi
202 Pravilnik Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata Da Preuzmi
203 Odluka Odluka o dodjeli priznanja Općine Stari Grad za 2023.godinu / Preuzmi
204 Odluka Odluka o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta-rente na području Općine Stari Grad Sarajevo u 2023.godini / Preuzmi
205 Odluka Odluka o utvrđivanju naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište na području Općine Stari Grad Sarajevo u 2023.godini / Preuzmi
206 Odluka Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo Da Preuzmi
207 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2023.godinu / Preuzmi
208 Odluka Odluka o učešću u finansiranju rada klubova vijećnika političkih stranaka, nezavisnih vijećnika i samostalnih vijećnika u općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo Da Preuzmi
209 Odluka Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općine Stari Grad Sarajevo Da Preuzmi
210 Pravilnik Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane naknade porodiljama / Preuzmi
211 Pravilnikk Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane naknade porodiljama / Preuzmi